Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (ook risicoverzekering genoemd) is een Nederlandse vorm van levensverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit indien de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Ook komt het voor dat er altijd wordt uitgekeerd, er geldt dan geen einddatum.

Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u voorkomen dat uw partner (en uw eventuele kinderen) in financile problemen komen, als u komt te overlijden. Want als n van uw beiden doodgaat en u heeft bijvoorbeeld een hypotheek of kinderen, is het voor degene die achterblijft moeilijk om die kosten alleen te dragen. Vaak is een overlijdensrisicoverzekering ook verplicht als u een huis koopt, omdat de bank daarmee de garantie heeft dat de hypotheeklening afbetaald wordt, ook als u overlijdt.

U verzekert een bepaald bedrag naar keuze en betaalt gedurende een vastgesteld aantal jaren (looptijd van de verzekering) daarvoor maandelijks premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde.

Veel mensen verwarren een overlijdensrisicoverzekering met een uitvaartverzekering. Maar een uitvaartverzekering is bedoeld omde kosten van de uitvaart zelf mee te betalen.

 

Doel van de verzekering

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten voor de nabestaanden, bijvoorbeeld om de achterblijvende partner in staat te stellen om de hypotheek af te kunnen betalen of te kunnen stoppen met werken om de kinderen op te voeden. Ook kan een ondernemer een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, waarbij de zakenpartner begunstigde is. Voor de zakenpartner wordt zo de mogelijkheid gecreerd het aandeel van de erven af te kopen en de onderneming voort te zetten. Een overlijdensrisicoverzekering die wordt afgesloten om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen wordt uitvaartverzekering genoemd.

Soorten verzekeringen

Overlijdensrisicoverzekeringen worden ingedeeld naar looptijd, uitkeringsmoment en soort uitkering.

Tijdelijk

De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zijn tijdelijk. Dat wil zeggen dat de verzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 30 jaar). Indien de verzekerde binnen de afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar uit. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is de meest voorkomende variant.
Levenslang

Een uitvaartverzekering is meestal levenslang. Daarnaast wordt een levenslange overlijdensrisicoverzekering meestal afgesloten om de nabestaanden in staat te kunnen stellen de erfbelasting te kunnen voldoen. Omdat de verzekeraar met zekerheid ooit uit moet keren is de premie voor een levenslange verzekering hoger dan voor een tijdelijke.
Vaste termijn

Dit is een tijdelijke verzekering, met het verschil dat de verzekeraar na overlijden pas op de einddatum van de verzekering uitkeert. De premie voor deze variant zal lager zijn dan bij gewone tijdelijke verzekering.

Gelijkblijvend of dalend

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd bedrag gelijk. Het is ook mogelijk de hoogte van het verzekerd bedrag (en daarmee de premie) jaarlijks te laten dalen, met een vast bedrag (lineair dalend) of een vast percentage (annutair dalend). Een dalende verzekering kan bijvoorbeeld worden afgesloten bij een hypotheek. Beide partners werken, echter geen van beide is in staat de hypotheeklasten alleen te kunnen voldoen. De verwachting is dat beiden de komende jaren meer gaan verdienen. Een dalende verzekering kan dan uitkomst bieden.

Begunstigde

De nabestaanden zijn standaard de begunstigden (zij ontvangen de uitkering). De verzekeringnemer is echter vrij een andere begunstiging op te nemen. In veel gevallen zal een bank bij een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen. Door middel van een clausule op de verzekering zal de bank zichzelf als begunstigde op laten nemen. De standaard begunstiging is:

De echtgeno(o)t(e) waarmee de verzekeringnemer ten tijde van de uitkering was gehuwd;
De kinderen van de verzekeringnemer;
De erven van de verzekeringnemer.

Niemand denkt graag na over de financile gevolgen van zijn overlijden. Toch is het verstandig dit wel te doen. Als jij of je partner overlijdt, valt er een inkomen weg. Met de HCGE Overlijdensrisicoverzekering verklein je de kans dat je nabestaanden in de financile problemen raken. De verzekeraar keert uit als je tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden. De nabestaanden mogen de uitkering naar eigen wens besteden.

Een overlijdensrisicoverzekering kan er dus voor zorgen dat bij overlijden toch nog geld beschikbaar komt voor zaken als:

de studie van je kinderen
het aflossen van (hypothecaire) leningen
een onveranderde levensstijl van het achterblijvende gezin. Denk aan kinderopvang, een nieuwe auto of gewoon dingen die jullie nu samen zo leuk en belangrijk vinden.

Voor je partner
Heb je een partner en hebben jullie beide inkomens nodig om de maandlasten te kunnen betalen? Dan kan het verstandig zijn dat jullie beiden de HCGE Overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De hoogte van het bedrag kun je afstemmen op de bijdrage die elk van jullie aan het gezinsinkomen heeft.

Wie moet je verzekeren? Jezelf of je partner?
Als je wilt dat de verzekeraar uitkeert aan je nabestaanden bij je eigen overlijden, verzeker dan het leven van jezelf. Je nabestaande is niet automatisch je partner.

Als je wilt dat de verzekeraar aan jou uitkeert bij het overlijden van je partner, vul dan in dat je het leven van je partner verzekert. Je partner verzekert jouw leven. Dit betekent dat als je partner overlijdt, de verzekeraar aan jou uitkeert, en andersom. Lees meer over het afsluiten van een verzekering voor je partner.

Erf- en inkomstenbelasting
Over het uitgekeerde bedrag bij overlijden betalen je nabestaanden op dat moment geen inkomstenbelasting. Wel kan de Belastingdienst een extra heffing toepassen (erfbelasting). Lees meer over erf- en inkomstenbelasting.
Ook te koppelen aan je hypotheek
Je kunt ervoor kiezen je overlijdensrisicoverzekering te koppelen aan je hypotheek. Dat noemen we een verpanding van de verzekering aan de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker is dan de pandhouder. Koppel je de overlijdenrisicoverzekering aan je hypotheek? Dan kunnen je nabestaanden met de uitkering van de verzekering de hypotheekschuld (gedeeltelijk) voldoen.

De voordelen op een rij

Acceptatie

De verzekeraar zal voor acceptatie van de verzekering genformeerd willen worden over de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde. Bij een aanzienlijk hogere kans op overlijden zal de verzekeraar de verzekering niet zonder meer accepteren. De Wet op de medische keuringen staat dit toe. Bij lagere verzekerde bedragen zal volstaan kunnen worden met een gezondheidsverklaring. In de gezondheidsverklaring zal de verzekeraar vragen stellen over de gezondheidstoestand. Zo nodig zal de verzekeraar medische informatie op willen vragen (bijvoorbeeld bij de huisarts). Vanaf een verzekerd bedrag van circa 160.000 mag de verzekeraar van de verzekerde verlangen zich te laten keuren. Een dergelijke keuring zal doorgaans door een huisarts (niet de eigen huisarts) worden verricht. Bij grote verzekerde bedragen wordt een keuring door een internist verlangd.

Fiscaal

Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering is in principe erfbelasting verschuldigd. Om belastingheffing te voorkomen, wordt een overlijdensrisicoverzekering vaak gesplitst. Partner A is verzekerde terwijl partner B de verzekeringnemer is, en eventueel vice versa. Hierdoor is partner B de premiebetalende partij en is er geen sprake van schenking. Aangetoond moet worden dat partner B de premies ook daadwerkelijk heeft betaald. Tot slot dienen de partners op huwelijkse voorwaarden te zijn getrouwd en dienen de huwelijkse voorwaarden een bepaling te bevatten dat de verzekeringen buiten de gemeenschap vallen.

De premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Website Google optimalisatie Doetinchem  |  Dienstenwijzer  |  Algemene voorwaarden